Metodikk og verktøy

"Sammen om ForBedring" er bygget opp rundt den årlige forbedringsundersøkelsen, men er utvidet for å dekke både forberedelser, gjennomføring og ikke minst oppfølging av undersøkelsen. Det er utviklet verktøy for hver fase i prosessen. For å sikre en god prosess ligger verktøyene i en bestemt rekkefølge som vi anbefaler at dere følger. Disse er det mulig å laste ned fra denne siden.

Bransjeprogrammet IA i sykehus har i tillegg utviklet mer omfattende verktøy og metoder for «Der skoen trykker» og «Tidlig og tett på» som kan brukes i sykefraværsoppfølging og arbeidsmiljøarbeid. Kontakt din HR avdeling for mer informasjon.

For deg som er leder er det i tillegg utviklet et metodehefte, som gir tips og råd om hvert enkelt steg i prosessen.

Verktøykasse

For å få et felles bilde av hele prosessen, og hvordan både hver enkelt leder og ledergrupper skal følge opp, er det viktig med en forberedelsesfase på strategisk nivå. 

I tillegg til å evaluere resultater fra forrige års undersøkelse og hva man skal ta med seg inn i årets arbeid, samarbeider ledere, tillitsvalgte og verneombud eventuelle behov for samarbeid og tiltak. En viktig del er å lage en plan for jevnlig oppfølging av ForBedring gjennom hele året.

Godt partsamarbeid er en nøkkel for å lykkes med ForBedring, både for å mobilisere ansatte til å svare på undersøkelsen og for å utforme og gjennomføre konkrete tiltak. Som en forberedelse til møter med ansatte i respektive enhet drøfter partene en arbeidsfordeling gjennom hele prosessen.

Det er laget to informasjonsfilmer som kan brukes til personalmøter og refleksjon i ledergruppene. 

Resultatene for hver enhet eies av medarbeiderne der – men ledergrupper på ulike nivåer bør se på resultater samlet og på tvers av enheter. Erfaring tilsier at det vil være problemstillinger som må løses eller håndteres av ledergrupper i fellesskap.

Før resultatgjennomgang og tiltak i enhetene er det viktig å ha en partsdialog. Er det for eksempel ting som går igjen, på tvers av enheter? Partene bør også sammen vurdere hva som skal være innretningen på tiltak, og hvordan man skal klare å bli så konkrete som mulig i formuleringen av tiltak.

Denne delen av prosessen er den aller viktigste. Resultatene er et utgangspunkt for å ærlig dialog om hva som er bra, og hva som trengs å forbedres. Her legger man også grunnlaget for den faktiske oppfølgingen, både gjennom å diskutere mulige tiltak og skape et engasjement og forpliktelse til å følge opp sammen.

Som oftest må forslag til tiltak bearbeides, gjøres mer konkrete og ses i sammenheng med andre forslag. Det skal også lages en realistisk og konkret plan for gjennomføring. Verneombud og tillitsvalgte har en viktig rolle i denne fasen.

Ledergruppene må sikres nødvendig informasjon om handlingsplansarbeidet og følge opp forbedringsområder på tvers av enheter. Erfaringsdeling og identifisere kloke grep for å ytterligere forsterke arbeidet, er viktig for den videre oppfølgingen.

symbol_web

© Sammen om ForBedring 2024

Utviklet i samarbeid med

Metodehefte for ledere

Her kan du laste ned digital utgave av Metodeheftet i PDF filformat. Denne er tilpasset for visning på skjerm og lavoppløselig utskrift.

Ved ønske/behov for trykt papirversjon kontakt en av følgende: