Leder

Til deg som er leder

Som leder (arbeidsgiver) har du ansvar for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle medarbeidere i din enhet, også de medarbeiderne du ikke har et formelt personalansvar for.

Formålet med medarbeiderundersøkelsen, ForBedring, er å understøtte sykehusets kontinuerlige arbeid med å bedre arbeidsmiljøet og pasientsikkerhetskulturen. 

Undersøkelsen er et verktøy, en temperaturmåler, som kan si noe om mulige forbedrings – og bevaringsområder hos deg og hos samarbeidende enheter.
Handlingsplanen skal være levende, og bør tas fram jevnlig i de fora og det omfang som passer inn i arbeidsmiljøarbeidet hos deg.
Informasjonen fra ForBedring kan brukes til å prioritere noen områder innen arbeidsmiljø og pasientsikkerhet som din enhet ønsker å jobbe med.

Hvordan lykkes med arbeidsmiljøarbeid?

  • Systematisk jobbe med arbeidsmiljøet over tid, i samarbeid med tillitsvalgt og verneombud
  • Involver verneombud og tillitsvalgt tidlig i alle relevante prosesser
  • Bruk tid med partene og planlegg sammen hvordan dere best kan følge opp handlingsplan og tiltak i deres enhet
  • Utfordringer dere ikke kan løse selv i egen enhet, løftes opp i lederlinjen
  • Utfordringer som involverer flere yrkesgrupper og samarbeidende enheter, løftes opp og på tvers i linjen
  • God organisering og planlegging av arbeidet, hvor roller og ansvarsfordeling er tydelige og avklart
  • Som leder har du et ansvar for å støtte og samarbeide med dine lederkollegaer om å jobbe systematisk med arbeidsmiljøet

Det er også laget en Veiledning for ledere med lav skår på opplevd lederatferd som du kan laste ned her.

Verktøykasse for deg som er leder

For å få et felles bilde av hele prosessen, og hvordan både hver enkelt leder og ledergrupper skal følge opp, er det viktig med en forberedelsesfase på strategisk nivå. 

I tillegg til å evaluere resultater fra forrige års undersøkelse og hva man skal ta med seg inn i årets arbeid, samarbeider ledere, tillitsvalgte og verneombud eventuelle behov for samarbeid og tiltak. En viktig del er å lage en plan for jevnlig oppfølging av ForBedring gjennom hele året.

Godt partsamarbeid er en nøkkel for å lykkes med ForBedring, både for å mobilisere ansatte til å svare på undersøkelsen og for å utforme og gjennomføre konkrete tiltak. Som en forberedelse til møter med ansatte i respektive enhet drøfter partene en arbeidsfordeling gjennom hele prosessen.

Det er laget to informasjonsfilmer som kan brukes til personalmøter og refleksjon i ledergruppene. 

Resultatene for hver enhet eies av medarbeiderne der – men ledergrupper på ulike nivåer bør se på resultater samlet og på tvers av enheter. Erfaring tilsier at det vil være problemstillinger som må løses eller håndteres av ledergrupper i fellesskap.

Før resultatgjennomgang og tiltak i enhetene er det viktig å ha en partsdialog. Er det for eksempel ting som går igjen, på tvers av enheter? Partene bør også sammen vurdere hva som skal være innretningen på tiltak, og hvordan man skal klare å bli så konkrete som mulig i formuleringen av tiltak.

Denne delen av prosessen er den aller viktigste. Resultatene er et utgangspunkt for å ærlig dialog om hva som er bra, og hva som trengs å forbedres. Her legger man også grunnlaget for den faktiske oppfølgingen, både gjennom å diskutere mulige tiltak og skape et engasjement og forpliktelse til å følge opp sammen.

Som oftest må forslag til tiltak bearbeides, gjøres mer konkrete og ses i sammenheng med andre forslag. Det skal også lages en realistisk og konkret plan for gjennomføring. Verneombud og tillitsvalgte har en viktig rolle i denne fasen.

Ledergruppene må sikres nødvendig informasjon om handlingsplansarbeidet og følge opp forbedringsområder på tvers av enheter. Erfaringsdeling og identifisere kloke grep for å ytterligere forsterke arbeidet, er viktig for den videre oppfølgingen.

Hvilken rolle har du?

Klikk på de enkelte rollene for mer spesifikk informasjon og tilpassede verktøy til bruk i prosessen.

symbol_web

© Sammen om ForBedring 2024

Utviklet i samarbeid med