Til deg som er verneombud

Selv om arbeidsgiver har det overordnede ansvaret for arbeidsmiljøet har verneombudet og tillitsvalgte en pådriverrolle. Som verneombud skal du ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Du skal ha en pådriverrolle i det systematiske HMS-arbeidet på din arbeidsplass. Verneombudets mandat er forankret i arbeidsmiljøloven.

Hva kan du bidra med:

  • Samarbeide med leder og tillitsvalgt om systematisk oppfølging av arbeidsmiljøet over tid
  • Vær proaktiv og bidra inn i samarbeidet mellom partene om utvikling av arbeidsmiljøet
  • Ha tett kontakt med dine kollegaer
  • Involver og forankre arbeidet hos dine kollegaer

Verktøykasse for deg som er verneombud

For å få et felles bilde av hele prosessen, og hvordan både hver enkelt leder og ledergrupper skal følge opp, er det viktig med en forberedelsesfase på strategisk nivå. 

I tillegg til å evaluere resultater fra forrige års undersøkelse og hva man skal ta med seg inn i årets arbeid, samarbeider ledere, tillitsvalgte og verneombud eventuelle behov for samarbeid og tiltak. En viktig del er å lage en plan for jevnlig oppfølging av ForBedring gjennom hele året.

Godt partsamarbeid er en nøkkel for å lykkes med ForBedring, både for å mobilisere ansatte til å svare på undersøkelsen og for å utforme og gjennomføre konkrete tiltak. Som en forberedelse til møter med ansatte i respektive enhet drøfter partene en arbeidsfordeling gjennom hele prosessen.

Det er laget to informasjonsfilmer som kan brukes til personalmøter og refleksjon i ledergruppene. 

Resultatene for hver enhet eies av medarbeiderne der – men ledergrupper på ulike nivåer bør se på resultater samlet og på tvers av enheter. Erfaring tilsier at det vil være problemstillinger som må løses eller håndteres av ledergrupper i fellesskap.

Før resultatgjennomgang og tiltak i enhetene er det viktig å ha en partsdialog. Er det for eksempel ting som går igjen, på tvers av enheter? Partene bør også sammen vurdere hva som skal være innretningen på tiltak, og hvordan man skal klare å bli så konkrete som mulig i formuleringen av tiltak.

Denne delen av prosessen er den aller viktigste. Resultatene er et utgangspunkt for å ærlig dialog om hva som er bra, og hva som trengs å forbedres. Her legger man også grunnlaget for den faktiske oppfølgingen, både gjennom å diskutere mulige tiltak og skape et engasjement og forpliktelse til å følge opp sammen.

Som oftest må forslag til tiltak bearbeides, gjøres mer konkrete og ses i sammenheng med andre forslag. Det skal også lages en realistisk og konkret plan for gjennomføring. Verneombud og tillitsvalgte har en viktig rolle i denne fasen.

Ledergruppene må sikres nødvendig informasjon om handlingsplansarbeidet og følge opp forbedringsområder på tvers av enheter. Erfaringsdeling og identifisere kloke grep for å ytterligere forsterke arbeidet, er viktig for den videre oppfølgingen.

Hvilken rolle har du?

Klikk på de enkelte rollene for mer spesifikk informasjon og tilpassede verktøy til bruk i prosessen.

symbol_web

© Sammen om ForBedring 2024

Utviklet i samarbeid med