Samarbeider på tvers

Samarbeid på tvers

Sammen om ForBedring vil styrke organisasjonens mulighet til et kontinuerlig forbedringsfokus, også knyttet til samarbeidsrelasjoner og arbeidsmiljøforhold på tvers av organisasjonstilhørighet.
Vårt mål er tilby prosesstøtte og verktøy for planlegging, gjennomføring og oppfølging av undersøkelsen.

Samarbeid på tvers i sykehus er avgjørende for effektiv pasientbehandling og forbedring av helsetjenesten som helhet. Dette krever en helhetlig tilnærming som involverer alle nivåer av organisasjonen. Ledere har et særskilt ansvar for å sikre et effektivt samarbeid på tvers for å redusere risiko, spesielt når det gjelder pasientsikkerhet.
Når ledere fra ulike avdelinger samarbeider, bringer de ulike perspektiver og kompetanser til bordet. Dette kan forbedre kvaliteten på beslutningene som tas, da flere aspekter blir vurdert.

Oppfølgingen av ForBedringsundersøkelsen gir ledergrupper en god mulighet til å løfte felles utfordringer og søke mulige løsninger på tvers. Ledere som fremmer samarbeid på tvers, bidrar til å etablere gode kommunikasjonskanaler mellom ulike deler av organisasjonen. Dette reduserer risikoen for misforståelser og feilinformasjon.

Ledere har en betydelig innflytelse på organisasjonskulturen

En kultur som verdsetter samarbeid og åpen kommunikasjon er sentralt for å beholde og rekruttere. Generelt sett er samarbeid på tvers en strategisk tilnærming for ledere, da det ikke bare forbedrer pasientbehandlingen og helsetjenesten, men også styrker organisasjonens evne til å møte utfordringer og trives i et stadig skiftende miljø. I dette er involvering av ansatte avgjørende.

Medarbeiderskap

Medarbeiderskap er et begrep som ofte brukes for å beskrive en ansattes aktive og engasjerte deltakelse på arbeidsplassen. Engasjerte medarbeidere er motiverte til å bidra positivt til arbeidsmiljøet, og de søker aktivt måter å forbedre og bidra.

Medarbeiderskap legger vekt på det individuelle ansvaret hver ansatt har for sitt arbeid og sitt bidrag til organisasjonen som helhet. Dette konseptet er viktig for å skape et positivt og effektivt arbeidsmiljø.
Et godt samarbeidsmiljø er motiverende og felles innsats med tiltaksarbeid og handlingsplan gir økt engasjement og tilfredshet.

Noen tips for å fremme samarbeid på tvers

  • Finn gode måter å involvere ansatte i arbeidsmiljø- og pasientsikkerhetsarbeidet
  • Etabler klare og åpne kommunikasjonskanaler mellom ulike avdelinger og faggrupper
  • Oppmuntre til økt tverrfaglig samarbeid ved å sikre møtearenaer for å diskutere forhold innenfor kvalitet, pasientsikkerhet og arbeidsmiljø
  • Bidra til å fremme forståelse og respekt for ulike faggruppers roller og kompetanser
  • Involver de tillitsvalgte og verneombud som gode støttespillere
  • Oppmuntre til åpenhet og gi konstruktiv tilbakemelding for å styrke samarbeidskulturen
  • Bygg en organisasjonskultur som verdsetter og belønner samarbeid
  • Gjennomfør jevnlige evalueringer av samarbeidet for å identifisere områder hvor det er behov og mulighet for felles innsats og tverrgående tiltak

Hvilken rolle har du?

Klikk på de enkelte rollene for mer spesifikk informasjon og tilpassede verktøy til bruk i prosessen.

symbol_web

© Sammen om ForBedring 2024

Utviklet i samarbeid med

Metodehefte for ledere

Her kan du laste ned digital utgave av Metodeheftet i PDF filformat. Denne er tilpasset for visning på skjerm og lavoppløselig utskrift.

Ved ønske/behov for trykt papirversjon kontakt en av følgende: