Tillitsvalgt

Til deg som er tillitsvalgt

Som tillitsvalgt har du et særlig ansvar for å bidra til et godt arbeidsmiljø for kollegaene dine. Selv om arbeidsgiver har det overordnede ansvaret for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, har verneombud og tillitsvalgte en pådriverrolle.
Tillitsvalgte er et bindeledd mellom arbeidsgiver og medlemmene, og mandatet følger av avtale.

Hva kan du bidra med:

  • Samarbeide med leder og verneombud om systematisk oppfølging av arbeidsmiljøet over tid
  • Involver og forankre arbeidet hos medlemmene
  • Ha tett kontakt med medlemmene
  • Vær proaktiv og bidra inn i samarbeidet mellom partene om utvikling av arbeidsmiljøet

Verktøykasse for deg som er tillitsvalgt

For å få et felles bilde av hele prosessen, og hvordan både hver enkelt leder og ledergrupper skal følge opp, er det viktig med en forberedelsesfase på strategisk nivå. 

I tillegg til å evaluere resultater fra forrige års undersøkelse og hva man skal ta med seg inn i årets arbeid, samarbeider ledere, tillitsvalgte og verneombud eventuelle behov for samarbeid og tiltak. En viktig del er å lage en plan for jevnlig oppfølging av ForBedring gjennom hele året.

Godt partsamarbeid er en nøkkel for å lykkes med ForBedring, både for å mobilisere ansatte til å svare på undersøkelsen og for å utforme og gjennomføre konkrete tiltak. Som en forberedelse til møter med ansatte i respektive enhet drøfter partene en arbeidsfordeling gjennom hele prosessen.

Det er laget to informasjonsfilmer som kan brukes til personalmøter og refleksjon i ledergruppene. 

Resultatene for hver enhet eies av medarbeiderne der – men ledergrupper på ulike nivåer bør se på resultater samlet og på tvers av enheter. Erfaring tilsier at det vil være problemstillinger som må løses eller håndteres av ledergrupper i fellesskap.

Før resultatgjennomgang og tiltak i enhetene er det viktig å ha en partsdialog. Er det for eksempel ting som går igjen, på tvers av enheter? Partene bør også sammen vurdere hva som skal være innretningen på tiltak, og hvordan man skal klare å bli så konkrete som mulig i formuleringen av tiltak.

Denne delen av prosessen er den aller viktigste. Resultatene er et utgangspunkt for å ærlig dialog om hva som er bra, og hva som trengs å forbedres. Her legger man også grunnlaget for den faktiske oppfølgingen, både gjennom å diskutere mulige tiltak og skape et engasjement og forpliktelse til å følge opp sammen.

Som oftest må forslag til tiltak bearbeides, gjøres mer konkrete og ses i sammenheng med andre forslag. Det skal også lages en realistisk og konkret plan for gjennomføring. Verneombud og tillitsvalgte har en viktig rolle i denne fasen.

Ledergruppene må sikres nødvendig informasjon om handlingsplansarbeidet og følge opp forbedringsområder på tvers av enheter. Erfaringsdeling og identifisere kloke grep for å ytterligere forsterke arbeidet, er viktig for den videre oppfølgingen.

Hvilken rolle har du?

Klikk på de enkelte rollene for mer spesifikk informasjon og tilpassede verktøy til bruk i prosessen.

symbol_web

© Sammen om ForBedring 2024

Utviklet i samarbeid med

Metodehefte for ledere

Her kan du laste ned digital utgave av Metodeheftet i PDF filformat. Denne er tilpasset for visning på skjerm og lavoppløselig utskrift.

Ved ønske/behov for trykt papirversjon kontakt en av følgende: